CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực: Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Thủ tục: Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ
Cách thức thực hiện

<p>
<br />
Nộp trực tiếp tại Cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra</p>
<br />

Thành phần hồ sơ cần nộp

<p>
<br />
a) Th&agrave;nh phần hồ sơ, bao gồm: - Bản x&aacute;c nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ (Phụ lục số 05 - Th&ocirc;ng tư số 34/2015/TT-BYT). - Bản thỏa thuận (bản sao c&oacute; chứng thực hoặc bản ph&ocirc; t&ocirc; k&egrave;m bản ch&iacute;nh để đối chiếu) về mang thai hộ về mang thai hộ v&igrave; mục đ&iacute;ch nh&acirc;n đạo giữa Vợ chồng b&ecirc;n nhờ mang thai hộ v&agrave; B&ecirc;n mang thai hộ. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.</p>
<br />

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

<p>
<br />
Kh&ocirc;ng</p>
<br />

Số lượng hồ sơ

01 bộ