CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực: Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Cách thức thực hiện

<p>
<br />
Trực tiếp tại cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ sở kh&aacute;m, chữa bệnh</p>
<br />

Thành phần hồ sơ cần nộp

<p>
<br />
a) Th&agrave;nh phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh c&oacute; x&aacute;c nhận của Tổ trưởng Tổ d&acirc;n phố hoặc trưởng th&ocirc;n về việc sinh v&agrave; đang sinh sống tại địa b&agrave;n khu d&acirc;n cư (Phụ lục 3 - Th&ocirc;ng tư số 17/2012/TT-BYT). b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.</p>
<br />

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

<p>
<br />
Kh&ocirc;ng</p>
<br />

Số lượng hồ sơ

01 bộ