CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh
Thủ tục: Cấp Giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi (B-BYT-265236-TT)
Cách thức thực hiện

<p>
<br />
Đến trực tiếp tại cơ sở kh&aacute;m bệnh, chữa bệnh.</p>
<br />

Thành phần hồ sơ cần nộp

<p>
<br />
a) Th&agrave;nh phần hồ sơ, bao gồm: Giấy Kh&aacute;m sức khỏe (Phụ lục 2 - Th&ocirc;ng tư số 14/2013/TT-BYT), c&oacute; d&aacute;n ảnh ch&acirc;n dung cỡ 4 x 6cm, chụp tr&ecirc;n nền trắng trong thời gian kh&ocirc;ng qu&aacute; 6 th&aacute;ng b) Số lượng hồ sơ: 01bộ</p>
<br />

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

<p>
<br />
Kh&ocirc;ng</p>
<br />

Số lượng hồ sơ

01 bộ