CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh
Thủ tục: Khám sức khỏe định kỳ (B-BYT-265238-TT)
Cách thức thực hiện

<p>
<br />
Đến trực tiếp tại cơ sở kh&aacute;m bệnh, chữa bệnh.</p>
<br />

Thành phần hồ sơ cần nộp

<p>
<br />
a) Th&agrave;nh phần hồ sơ, bao gồm: : - Sổ kh&aacute;m sức khỏe định kỳ (Phụ lục 3 - Th&ocirc;ng tư số 14/2013/TT-BYT). - Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đ&oacute; đang l&agrave;m việc đối với trường hợp kh&aacute;m sức khỏe định kỳ đơn lẻ hoặc c&oacute; t&ecirc;n trong danh s&aacute;ch kh&aacute;m sức khỏe định kỳ do cơ quan, tổ chức nơi người đ&oacute; đang l&agrave;m việc x&aacute;c nhận để thực hiện kh&aacute;m sức khỏe định kỳ theo hợp đồng. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ</p>
<br />

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

<p>
<br />
Kh&ocirc;ng</p>
<br />

Số lượng hồ sơ

01 bộ