CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh
Thủ tục: Cấp Giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự (B-BYT-265237-TT)
Cách thức thực hiện

<p>
<br />
Đến trực tiếp tại cơ sở kh&aacute;m bệnh, chữa bệnh</p>
<br />

Thành phần hồ sơ cần nộp

<p>
<br />
a) Th&agrave;nh phần hồ sơ, bao gồm: - Giấy kh&aacute;m sức khỏe (Phụ lục 1 hoặc Phụ lục 2 - Th&ocirc;ng tư số 14/2013/TT-BYT), c&oacute; d&aacute;n ảnh ch&acirc;n dung cỡ 4 x 6cm, chụp tr&ecirc;n nền trắng trong thời gian kh&ocirc;ng qu&aacute; 6 th&aacute;ng. - Văn bản đồng &yacute; của cha hoặc mẹ hoặc người gi&aacute;m hộ hợp ph&aacute;p của người KSK. b) Số lượng hồ sơ: 01bộ</p>
<br />

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

<p>
<br />
Kh&ocirc;ng</p>
<br />

Số lượng hồ sơ

01 bộ