CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Thủ tục: Công bố đóng khu neo đậu
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Biên bản hoàn thành thu hồi báo hiệu, thiết bị neo đậu; biên bản hoàn thành rà quét vật chướng ngại trong vùng nước khu neo đậu. Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Đơn đề nghị theo mẫu; 11.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Số lượng hồ sơ

01 bộ