CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Cái Bè
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục: Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).
Cách thức thực hiện


Trụ sở cơ quan hành chính


Thành phần hồ sơ cần nộp


- Tờ trình đề nghị giải thể (Các văn bản liên quan) 


Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện


Không


Số lượng hồ sơ

01 bộ.