CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Cái Bè
Lĩnh vực: Giáo dục Trung học
Thủ tục: Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Số lượng hồ sơ

01 bộ