CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối
Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Trụ sở cơ quan hành chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Thành phần hồ sơ:
- Đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Phụ lục IV - Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTN);
- Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp đối với trường hợp rách, nát.

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Giấy chứng nhận kinh tế trang trại còn thời hạn nhưng bị mất, cháy, rách, nát.
Số lượng hồ sơ

01 bộ