CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 32 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BTM-TGG-264959 Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
2 BTM-TGG-264960 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
3 BTM-TGG-264961 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
4 BTM-TGG-264962 Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
5 BTM-TGG-264963 Cấp lại giấy phép nhận chìm ( cấp tình) Biển và hải đảo
6 BTM-TGG-264964 Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
7 BTM-TGG-264965 Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
8 BTM-TGG-264814 Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
9 BTM-TGG-265180 Về cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
10 BPBD02 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở cho đối tượng sử dụng đất là tổ chức Đăng ký biện pháp bảo đảm
11 BPBD03 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng sử dụng đất là tổ chức Đăng ký biện pháp bảo đảm
12 BPBD04 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký cho đối tượng sử dụng đất là tổ chức Đăng ký biện pháp bảo đảm
13 BPBD06 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu cho đối tượng sử dụng đất là tổ chức Đăng ký biện pháp bảo đảm
14 BPBD07 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận cho đối tượng sử dụng đất là tổ chức Đăng ký biện pháp bảo đảm
15 BPBD08 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai cho đối tượng sử dụng đất là tổ chức Đăng ký biện pháp bảo đảm