CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 98 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 KNTC17001 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại, tố cáo
2 TESTDC01 Thủ tục ABC Hoạt động đối ngoại nhà nước
3 X-NCN01 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
4 X-KNTC01 Tiếp công dân tại cấp xã Tiếp công dân
5 X-TL01 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi
6 X-TL02 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi
7 X-TL03 Thủ tục Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Thủy lợi
8 TS01 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
9 KNTC17002 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại, tố cáo
10 X-NCC02 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
11 PTNT2 Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phát triển nông thôn
12 HCTP02 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
13 TS02 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
14 X-XLDT Xử lý đơn thư tại cấp xã Xử lý đơn thư
15 KNTC17003 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại, tố cáo