CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 14 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TTR-TGG-6 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh. Giải quyết khiếu nại tố cáo
2 TTR-TGG-9 Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh. Giải quyết tố cáo
3 TTR-TGG-13 thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân
4 TTR-TGG-16 Thủ tục Thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập. Chống tham nhũng
5 TTR-TGG-17 Thủ tục Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Chống tham nhũng
6 TTR-TGG-18 Thủ tục Xác minh tài sản, thu nhập. Chống tham nhũng
7 TTR-TGG-28 Thủ tục Thực hiện việc giải trình. Chống tham nhũng
8 TTR-TGG-10 thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Giải quyết tố cáo
9 TTR-TGG-14 thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Tiếp công dân
10 TTR-TGG-21 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Xử lý đơn thư
11 TTR-TGG-4 thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Giải quyết khiếu nại tố cáo
12 TTR-TGG-11 thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Giải quyết tố cáo
13 TTR-TGG-15 thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Tiếp công dân
14 TTR-TGG-22 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Xử lý đơn thư