CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2232 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2221 BKH-TGG-272043 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh(SKHĐT) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
2222 01 thu tục Hoạt động đối ngoại nhà nước
2223 T-TGG-287122-TT Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
2224 BNN-TGG-288318 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
2225 1.002252.000.00.00.H58 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công
2226 1.002738.000.00.00.H58 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công
2227 1.006779 Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công
2228 BGD-TGG-285268 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
2229 T-TGG-287122-TT Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
2230 1.002738.000.00.00.H58 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công
2231 1.006779 Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công
2232 BKH-TGG-272043 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh(SKHĐT) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)