CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2389 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2236 CACT007 Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Cư trú
2237 CACT008 Xác nhận việc trước đây đã thường trú tại Công an cấp xã Cư trú
2238 CACT009 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Cư trú
2239 CACT010 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Cư trú
2240 CACT011 Lưu trú và thông báo lưu trú Cư trú
2241 CACT012 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Cư trú
2242 CACT013 Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Cư trú
2243 CACT014 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Cư trú
2244 CACT015 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Cư trú
2245 CACT016 Đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Cư trú
2246 CACT017 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Cư trú
2247 CACT018 Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Cư trú
2248 CACT019 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Cư trú
2249 CACT020 Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Cư trú
2250 CACT021 Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Cư trú