CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2410 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2251 TL03 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thủy lợi
2252 TL04 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Thủy lợi
2253 TL05 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Thủy lợi
2254 X-TNN01 Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Tài nguyên nước
2255 X-TT01 Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa Trồng trọt
2256 CACT003 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Cư trú
2257 CACT004 Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã Cư trú
2258 CACT005 Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Cư trú
2259 CACT006 Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Cư trú
2260 CACT007 Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Cư trú
2261 CACT008 Xác nhận việc trước đây đã thường trú tại Công an cấp xã Cư trú
2262 CACT009 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Cư trú
2263 CACT010 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Cư trú
2264 CACT011 Lưu trú và thông báo lưu trú Cư trú
2265 CACT012 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Cư trú