CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6192 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
6091 1.006779 Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công
6092 1.006779 Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công
6093 BLĐ-TBVXH-TGG-286034 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
6094 BLĐ-TBVXH-TGG-286037 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng, chống tệ nạn xã hội
6095 BLĐ-TBVXH-TGG-286191 Thủ tục “Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội
6096 1.008455.000.00.00.H58 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
6097 2.001823 .000.00.00.H58 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
6098 1.003693.000.00.00.H58 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế
6099 1.003817.000.00.00.H58 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế
6100 1.009322.000.00.00.H58 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức, biên chế
6101 1.009334.000.00.00.H58 Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức, biên chế
6102 1.009335.000.00.00.H58 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức, biên chế
6103 1.009336.000.00.00.H58 Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức, biên chế
6104 1.008362.000.00.00.H58 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Việc làm
6105 1.008363.000.00.00.H58 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm