CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6185 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
6181 1.009336.000.00.00.H58 Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức, biên chế
6182 1.008362.000.00.00.H58 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Việc làm
6183 1.008363.000.00.00.H58 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
6184 CACMND004 Cấp đổi chứng minh nhân dân tại Công an cấp tỉnh Cấp, quản lý chứng minh nhân dân
6185 CACMND005 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp tỉnh Cấp, quản lý chứng minh nhân dân