CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6350 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
6211 BCT-TGG-275430 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
6212 BCT-TGG-275431 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
6213 BCT-TGG-275432 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
6214 1.008360.000.00.00.H58 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
6215 1.008362.000.00.00.H58 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
6216 1.008364.000.00.00.H58 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
6217 1.008365.000.00.00.H58 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
6218 T-TGG-287122-TT Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
6219 T-TGG-287122-TT Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
6220 T-TGG-287128-TT Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
6221 1.007919 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
6222 1.002252.000.00.00.H58 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công
6223 1.002271.000.00.00.H58 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Người có công
6224 1.002305.000.00.00.H58 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Người có công
6225 1.002363.000.00.00.H58 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công