CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6350 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
6301 BNV-TGG-264657 THỦ TỤC XEM XÉT, CHI TRẢ CHI PHÍ CHO NGƯỜI ĐANG TRỰC TIẾP THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ BỊ TAI NẠN DẪN ĐẾN THIỆT HẠI VỀ SỨC KHỎE CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6302 SNV-005 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Tổ chức phi chính phủ
6303 BNV-TGG-264928 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua khen thưởng
6304 BNV-TGG-264930 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng
6305 BNV-TGG-264931 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua khen thưởng
6306 BNV-TGG-264920 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua khen thưởng
6307 BNV-TGG-264921 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” Thi đua khen thưởng
6308 BNV-TGG-264922 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Thi đua khen thưởng
6309 BNV-TGG-264923 Thủ tục tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" Thi đua khen thưởng
6310 BNV-TGG-264924 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua khen thưởng
6311 BNV-TGG-264925 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng
6312 BNV-TGG-264926 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua khen thưởng
6313 BNV-TGG-264927 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thi đua khen thưởng
6314 BNV-TGG-264898 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo
6315 BNV-TGG-264899 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo