CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 277 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 BTP-TTG-277449 Công nhận Hòa giải viên Hòa giải cơ sở
47 BNN-TGG-288386 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Thủy lợi
48 BNN-TGG-288388 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi
49 BVH-TGG-278886 Thủ tục đăng ký hoạt động Thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản-BVH-TGG-278886 Thư viện
50 BVH-TGG-279076 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm-BVH-TGG-279076 Văn hóa cơ sở
51 TTR-TGG-22 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Xử lý đơn thư
52 BTT-TGG-284221 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông
53 TTR-TGG-3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại tố cáo
54 BLĐ-TBVXH-TGG-286147 Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền” Lao động - tiền lương
55 LN03 Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của chủ rừng là hộ gia đình Lâm nghiệp
56 QLNN1703 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ Quản lí nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
57 BNN-TGG-288385 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên). Thủy lợi
58 BVH-TGG-279075 Thủ tục xét tặng Giây khen Khu dân cư văn hóa-BVH-TGG-279075 Văn hóa cơ sở
59 BTT-TGG-284220 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông
60 BLĐ-TBVXH-TGG-286126 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội