STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.04.H58-200306-0069 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
LƯƠNG VĂN LƠ
2 000.00.04.H58-200306-0070 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
HỒ NGỌC THÁI
3 000.00.04.H58-200306-0071 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
HUỲNH THỊ DIỄM TRINH
4 000.00.04.H58-200306-0072 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
TRIỆU THỊ HỒNG PHẤN
5 000.00.04.H58-200306-0073 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
LÊ THANH TOÀN
6 000.00.04.H58-200306-0074 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
DIỆP THANH DUY
7 000.00.04.H58-200306-0075 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN HỮU TOÀN
8 000.00.04.H58-200306-0076 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN HOÀI THƠ
9 000.00.04.H58-200306-0077 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN TRUNG THÁI
10 000.00.04.H58-200306-0078 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN VĂN PHÚ
11 000.00.04.H58-200306-0079 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN VĂN THANH
12 000.00.04.H58-200306-0080 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN THÀNH NHÂN
13 000.00.04.H58-200306-0081 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
HUỲNH TRỌNG TÍN
14 000.00.04.H58-200306-0082 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
ĐINH VÕ TRỌNG NHÂN
15 000.00.04.H58-200306-0083 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
ĐẶNG XUÂN HOÀI BẢO
16 000.00.04.H58-200306-0084 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
TRƯƠNG VĂN THUỲ
17 000.00.04.H58-200306-0085 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
HỒ NGỌC THÁI
18 000.00.04.H58-200306-0086 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN TƯỜNG QUANG VINH
19 000.00.04.H58-200306-0087 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
TRỊNH VĂN TRƯỜNG
20 000.00.04.H58-200306-0088 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN
21 000.00.04.H58-200306-0057 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
TRẦN THỊ THẢO
22 000.00.04.H58-200306-0058 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
LƯƠNG THẾ NAM
23 000.00.04.H58-200306-0059 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
HUỲNH THANH LONG
24 000.00.04.H58-200306-0060 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
PHẠM VĂN DƯỠNG
25 000.00.04.H58-200306-0061 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
BÙI THANH MỪNG
26 000.00.04.H58-200306-0062 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
BÙI NHỰT THI
27 000.00.04.H58-200306-0063 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
HOÀNG ĐỨC THIỆN
28 000.00.04.H58-200306-0064 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
HUỲNH VĂN CHÍ
29 000.00.04.H58-200306-0065 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
HỒ HUYỀN TRÂN
30 000.00.04.H58-200306-0066 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
HỒ VĂN QUÍ
31 000.00.04.H58-200306-0067 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
HUỲNH VĂN QUÍ
32 000.00.04.H58-200306-0068 06/03/2020 13/03/2020 06/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
PHẠM VĂN TOẠI NGUYỆN
33 000.00.04.H58-200318-0039 18/03/2020 25/03/2020 18/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
TRẦN MINH QUÝ
34 000.00.04.H58-200318-0040 18/03/2020 25/03/2020 18/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN THANH HƯNG
35 000.00.04.H58-200318-0041 18/03/2020 25/03/2020 18/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
QUẢNG THỊ HỒNG TRÚC
36 000.00.04.H58-200318-0042 18/03/2020 25/03/2020 18/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
LÊ MINH TUẤN
37 000.00.04.H58-200318-0043 18/03/2020 25/03/2020 18/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
ĐOÀN THỊ NGỌC THẢO
38 000.00.04.H58-200318-0044 18/03/2020 25/03/2020 18/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
TRẦN HUỲNH PHÚ
39 000.00.04.H58-200318-0045 18/03/2020 25/03/2020 18/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN KIM CHI
40 000.00.04.H58-200318-0046 18/03/2020 25/03/2020 18/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
PHẠM VĂN SANG
41 000.00.04.H58-200318-0047 18/03/2020 25/03/2020 18/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN HIẾU NGHĨA
42 000.00.04.H58-200318-0048 18/03/2020 25/03/2020 18/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN THỊ THÚY AN
43 000.00.04.H58-200318-0049 18/03/2020 25/03/2020 18/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
LÊ TẤN PHÁT
44 000.00.04.H58-200318-0050 18/03/2020 25/03/2020 18/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN THỊ THU OANH
45 000.00.04.H58-200318-0051 18/03/2020 25/03/2020 18/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
DƯƠNG VĂN VŨ
46 000.00.04.H58-200318-0052 18/03/2020 25/03/2020 18/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
LIÊU THANH PHONG
47 000.00.04.H58-200318-0053 18/03/2020 25/03/2020 18/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
PHẠM THỊ NGỌC THI
48 000.00.04.H58-200318-0054 18/03/2020 25/03/2020 18/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
PHAN THỊ HƯƠNG
49 000.00.04.H58-200318-0055 18/03/2020 25/03/2020 18/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
VÕ TRẦN MAI THANH
50 000.00.04.H58-200318-0056 18/03/2020 25/03/2020 18/05/2020
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN PHƯỚC LONG