Bảo hiểm hội Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 740
Đúng & trước hạn: 628
Trễ hạn: 112
Trước hạn: 84.86
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 15.14%
Bộ phận TN&TKQ Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 426
Đúng & trước hạn: 319
Trước hạn: 61.27
Đúng hạn: 13.62
Trễ hạn: 25.11%
CN VPĐK Đất Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 71
Đúng & trước hạn: 64
Trước hạn: 66.2
Đúng hạn: 23.94
Trễ hạn: 9.86%
Chi Cục Thuế Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 128
Đúng & trước hạn: 55
Trước hạn: 35.94
Đúng hạn: 7.03
Trễ hạn: 57.03%
Lãnh đạo UBND Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 1702
Đúng & trước hạn: 1077
Trước hạn: 61.93
Đúng hạn: 1.35
Trễ hạn: 36.72%
Phòng Giáo dục và đào tạo Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng LĐ -TBXH Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 1916
Đúng & trước hạn: 1289
Trước hạn: 66.08
Đúng hạn: 1.2
Trễ hạn: 32.72%
Phòng Nông Nghiệp Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng TC-KH Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 444
Đúng & trước hạn: 397
Trước hạn: 77.25
Đúng hạn: 12.16
Trễ hạn: 10.59%
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 271
Đúng & trước hạn: 158
Trước hạn: 48.71
Đúng hạn: 9.59
Trễ hạn: 41.7%
Phòng Tư Pháp Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 98
Đúng & trước hạn: 91
Trước hạn: 85.71
Đúng hạn: 7.14
Trễ hạn: 7.15%
Phòng VH và TT Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Y tế Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng kinh tế hạ tầng Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 556
Đúng & trước hạn: 497
Trước hạn: 70.68
Đúng hạn: 18.71
Trễ hạn: 10.61%
Phòng nội vụ Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 8
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 100%
Thanh Tra Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Thị Trấn Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 1549
Đúng & trước hạn: 1501
Trước hạn: 94.25
Đúng hạn: 2.65
Trễ hạn: 3.1%
UBND Xã An Cư
Số hồ sơ xử lý: 1343
Đúng & trước hạn: 1329
Trước hạn: 92.63
Đúng hạn: 6.33
Trễ hạn: 1.04%
UBND Xã An Hữu
Số hồ sơ xử lý: 756
Đúng & trước hạn: 712
Trước hạn: 83.07
Đúng hạn: 11.11
Trễ hạn: 5.82%
UBND Xã An Thái Trung
Số hồ sơ xử lý: 1715
Đúng & trước hạn: 1673
Trước hạn: 94.64
Đúng hạn: 2.92
Trễ hạn: 2.44%
UBND Xã An Thái Đông
Số hồ sơ xử lý: 662
Đúng & trước hạn: 657
Trước hạn: 91.24
Đúng hạn: 8.01
Trễ hạn: 0.75%
UBND Xã Hòa Hưng
Số hồ sơ xử lý: 1747
Đúng & trước hạn: 1579
Trước hạn: 83
Đúng hạn: 7.38
Trễ hạn: 9.62%
UBND Xã Hòa Khánh
Số hồ sơ xử lý: 2270
Đúng & trước hạn: 2233
Trước hạn: 62.16
Đúng hạn: 36.21
Trễ hạn: 1.63%
UBND Xã Hậu Mỹ Bắc A
Số hồ sơ xử lý: 738
Đúng & trước hạn: 559
Trước hạn: 43.09
Đúng hạn: 32.66
Trễ hạn: 24.25%
UBND Xã Hậu Mỹ Bắc B
Số hồ sơ xử lý: 209
Đúng & trước hạn: 129
Trước hạn: 60.29
Đúng hạn: 1.44
Trễ hạn: 38.27%
UBND Xã Hậu Mỹ Phú
Số hồ sơ xử lý: 126
Đúng & trước hạn: 29
Trước hạn: 19.84
Đúng hạn: 3.17
Trễ hạn: 76.99%
UBND Xã Hậu Mỹ Trinh
Số hồ sơ xử lý: 595
Đúng & trước hạn: 562
Trước hạn: 57.14
Đúng hạn: 37.31
Trễ hạn: 5.55%
UBND Xã Hậu Thành
Số hồ sơ xử lý: 268
Đúng & trước hạn: 224
Trước hạn: 72.76
Đúng hạn: 10.82
Trễ hạn: 16.42%
UBND Xã Mỹ Hội
Số hồ sơ xử lý: 896
Đúng & trước hạn: 872
Trước hạn: 77.46
Đúng hạn: 19.87
Trễ hạn: 2.67%
UBND Xã Mỹ Lương
Số hồ sơ xử lý: 985
Đúng & trước hạn: 922
Trước hạn: 56.95
Đúng hạn: 36.65
Trễ hạn: 6.4%
UBND Xã Mỹ Lợi A
Số hồ sơ xử lý: 305
Đúng & trước hạn: 253
Trước hạn: 69.84
Đúng hạn: 13.11
Trễ hạn: 17.05%
UBND Xã Mỹ Lợi B
Số hồ sơ xử lý: 225
Đúng & trước hạn: 220
Trước hạn: 73.33
Đúng hạn: 24.44
Trễ hạn: 2.23%
UBND Xã Mỹ Trung
Số hồ sơ xử lý: 1086
Đúng & trước hạn: 1033
Trước hạn: 75.87
Đúng hạn: 19.24
Trễ hạn: 4.89%
UBND Xã Mỹ Tân
Số hồ sơ xử lý: 241
Đúng & trước hạn: 188
Trước hạn: 73.86
Đúng hạn: 4.15
Trễ hạn: 21.99%
UBND Xã Mỹ Đức Tây
Số hồ sơ xử lý: 580
Đúng & trước hạn: 511
Trước hạn: 60.17
Đúng hạn: 27.93
Trễ hạn: 11.9%
UBND Xã Mỹ Đức Đông
Số hồ sơ xử lý: 1222
Đúng & trước hạn: 1200
Trước hạn: 83.06
Đúng hạn: 15.14
Trễ hạn: 1.8%
UBND Xã Thiện Trung
Số hồ sơ xử lý: 1360
Đúng & trước hạn: 1020
Trước hạn: 65.96
Đúng hạn: 9.04
Trễ hạn: 25%
UBND Xã Thiện Trí
Số hồ sơ xử lý: 228
Đúng & trước hạn: 215
Trước hạn: 88.16
Đúng hạn: 6.14
Trễ hạn: 5.7%
UBND Xã Tân Hưng
Số hồ sơ xử lý: 920
Đúng & trước hạn: 901
Trước hạn: 81.85
Đúng hạn: 16.09
Trễ hạn: 2.06%
UBND Xã Tân Thanh
Số hồ sơ xử lý: 1019
Đúng & trước hạn: 1005
Trước hạn: 84.69
Đúng hạn: 13.94
Trễ hạn: 1.37%
UBND Xã Đông Hòa Hiệp
Số hồ sơ xử lý: 401
Đúng & trước hạn: 332
Trước hạn: 82.54
Đúng hạn: 0.25
Trễ hạn: 17.21%
Văn phòng HĐND và UBND Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 2080
Đúng & trước hạn: 1332
Trước hạn: 60.87
Đúng hạn: 3.17
Trễ hạn: 35.96%