Bảo hiểm hội Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 535
Đúng & trước hạn: 534
Trước hạn: 99.81
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0.19%
Bộ phận TN và TKQ huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 943
Đúng & trước hạn: 882
Trước hạn: 85.37
Đúng hạn: 8.17
Trễ hạn: 6.46%
CN VPĐK Đất Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 24
Đúng & trước hạn: 24
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Chi cục thuế huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 302
Đúng & trước hạn: 248
Trước hạn: 80.46
Đúng hạn: 1.66
Trễ hạn: 17.88%
Công An, thị Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo UBND Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 222
Đúng & trước hạn: 218
Trước hạn: 96.85
Đúng hạn: 1.35
Trễ hạn: 1.8%
Phòng Giáo dục và đào tạo Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 15
Đúng & trước hạn: 15
Trước hạn: 46.67
Đúng hạn: 53.33
Trễ hạn: 0%
Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 138
Đúng & trước hạn: 128
Trước hạn: 89.13
Đúng hạn: 3.62
Trễ hạn: 7.25%
Phòng LĐ - TBXH huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 212
Đúng & trước hạn: 208
Trước hạn: 97.17
Đúng hạn: 0.94
Trễ hạn: 1.89%
Phòng Nông Nghiệp Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 14
Đúng & trước hạn: 14
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng TC-KH huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 332
Đúng & trước hạn: 332
Trước hạn: 81.63
Đúng hạn: 18.37
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 469
Đúng & trước hạn: 406
Trước hạn: 85.5
Đúng hạn: 1.07
Trễ hạn: 13.43%
Phòng VHTT huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Y tế Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng nội vụ huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 34
Đúng & trước hạn: 34
Trước hạn: 97.06
Đúng hạn: 2.94
Trễ hạn: 0%
Phòng tư pháp huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 109
Đúng & trước hạn: 109
Trước hạn: 99.08
Đúng hạn: 0.92
Trễ hạn: 0%
Thanh Tra Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND TT Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 681
Đúng & trước hạn: 676
Trước hạn: 97.65
Đúng hạn: 1.62
Trễ hạn: 0.73%
UBND Xã An Thạnh Thủy
Số hồ sơ xử lý: 1458
Đúng & trước hạn: 1458
Trước hạn: 99.11
Đúng hạn: 0.89
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Bình Ninh
Số hồ sơ xử lý: 1057
Đúng & trước hạn: 1057
Trước hạn: 99.53
Đúng hạn: 0.47
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Bình Phan
Số hồ sơ xử lý: 740
Đúng & trước hạn: 740
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Bình Phục Nhứt
Số hồ sơ xử lý: 851
Đúng & trước hạn: 850
Trước hạn: 99.65
Đúng hạn: 0.24
Trễ hạn: 0.11%
UBND Xã Hòa Tịnh
Số hồ sơ xử lý: 400
Đúng & trước hạn: 400
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Hòa Định
Số hồ sơ xử lý: 850
Đúng & trước hạn: 850
Trước hạn: 99.29
Đúng hạn: 0.71
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Long Bình Điền
Số hồ sơ xử lý: 816
Đúng & trước hạn: 815
Trước hạn: 99.63
Đúng hạn: 0.25
Trễ hạn: 0.12%
UBND Xã Lương Hòa Lạc
Số hồ sơ xử lý: 841
Đúng & trước hạn: 841
Trước hạn: 99.88
Đúng hạn: 0.12
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Mỹ Tịnh An
Số hồ sơ xử lý: 1234
Đúng & trước hạn: 1234
Trước hạn: 99.35
Đúng hạn: 0.65
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Kiết
Số hồ sơ xử lý: 800
Đúng & trước hạn: 799
Trước hạn: 99.63
Đúng hạn: 0.25
Trễ hạn: 0.12%
UBND Xã Quơn Long
Số hồ sơ xử lý: 515
Đúng & trước hạn: 509
Trước hạn: 93.2
Đúng hạn: 5.63
Trễ hạn: 1.17%
UBND Xã Song Bình
Số hồ sơ xử lý: 591
Đúng & trước hạn: 591
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thanh Bình
Số hồ sơ xử lý: 746
Đúng & trước hạn: 746
Trước hạn: 98.79
Đúng hạn: 1.21
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Trung Hòa
Số hồ sơ xử lý: 478
Đúng & trước hạn: 478
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Tân Bình Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 1188
Đúng & trước hạn: 1188
Trước hạn: 99.92
Đúng hạn: 0.08
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Tân Thuận Bình
Số hồ sơ xử lý: 823
Đúng & trước hạn: 823
Trước hạn: 96.72
Đúng hạn: 3.28
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Xuân Đông
Số hồ sơ xử lý: 289
Đúng & trước hạn: 289
Trước hạn: 98.96
Đúng hạn: 1.04
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Đăng Hưng Phước
Số hồ sơ xử lý: 634
Đúng & trước hạn: 634
Trước hạn: 99.84
Đúng hạn: 0.16
Trễ hạn: 0%
Văn phòng HĐND và UBND huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 830
Đúng & trước hạn: 760
Trước hạn: 90.12
Đúng hạn: 1.45
Trễ hạn: 8.43%