Bảo hiểm hội Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 414
Đúng & trước hạn: 414
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 908
Đúng & trước hạn: 805
Trước hạn: 82.71
Đúng hạn: 5.95
Trễ hạn: 11.34%
Bộ phận quản trị Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
CN VPĐK Đất Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 126
Đúng & trước hạn: 122
Trước hạn: 65.08
Đúng hạn: 31.75
Trễ hạn: 3.17%
Chi Cục Thuế Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 213
Đúng & trước hạn: 135
Trước hạn: 59.62
Đúng hạn: 3.76
Trễ hạn: 36.62%
Phòng Giáo dục và đào tạo Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng LĐ -TBXH Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 140
Đúng & trước hạn: 136
Trước hạn: 92.14
Đúng hạn: 5
Trễ hạn: 2.86%
Phòng Nông Nghiệp Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 14
Đúng & trước hạn: 14
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Nội vụ Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 2
Đúng & trước hạn: 2
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng TC-KH Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 205
Đúng & trước hạn: 204
Trước hạn: 81.46
Đúng hạn: 18.05
Trễ hạn: 0.49%
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 406
Đúng & trước hạn: 293
Trước hạn: 59.36
Đúng hạn: 12.81
Trễ hạn: 27.83%
Phòng Tư Pháp Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 130
Đúng & trước hạn: 130
Trước hạn: 96.92
Đúng hạn: 3.08
Trễ hạn: 0%
Phòng Văn hóa Thông tin huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Y tế Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng kinh tế hạ tầng Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 398
Đúng & trước hạn: 366
Trước hạn: 77.64
Đúng hạn: 14.32
Trễ hạn: 8.04%
Thanh Tra Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Bình Phú
Số hồ sơ xử lý: 1869
Đúng & trước hạn: 1866
Trước hạn: 97.97
Đúng hạn: 1.87
Trễ hạn: 0.16%
UBND Xã Cẩm Sơn
Số hồ sơ xử lý: 695
Đúng & trước hạn: 694
Trước hạn: 99.86
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0.14%
UBND Xã Hiệp Đức
Số hồ sơ xử lý: 556
Đúng & trước hạn: 554
Trước hạn: 99.64
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0.36%
UBND Xã Hội Xuân
Số hồ sơ xử lý: 1151
Đúng & trước hạn: 1151
Trước hạn: 99.91
Đúng hạn: 0.09
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Long Tiên
Số hồ sơ xử lý: 2054
Đúng & trước hạn: 2049
Trước hạn: 99.76
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0.24%
UBND Xã Long Trung
Số hồ sơ xử lý: 1447
Đúng & trước hạn: 1446
Trước hạn: 99.79
Đúng hạn: 0.14
Trễ hạn: 0.07%
UBND Xã Mỹ Long
Số hồ sơ xử lý: 1547
Đúng & trước hạn: 1531
Trước hạn: 97.03
Đúng hạn: 1.94
Trễ hạn: 1.03%
UBND Xã Mỹ Thành Bắc
Số hồ sơ xử lý: 1192
Đúng & trước hạn: 1186
Trước hạn: 98.66
Đúng hạn: 0.84
Trễ hạn: 0.5%
UBND Xã Mỹ Thành Nam
Số hồ sơ xử lý: 1263
Đúng & trước hạn: 1263
Trước hạn: 98.81
Đúng hạn: 1.19
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Ngũ Hiệp
Số hồ sơ xử lý: 2375
Đúng & trước hạn: 2375
Trước hạn: 98.99
Đúng hạn: 1.01
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú An
Số hồ sơ xử lý: 1139
Đúng & trước hạn: 1106
Trước hạn: 95.26
Đúng hạn: 1.84
Trễ hạn: 2.9%
UBND Xã Phú Cường
Số hồ sơ xử lý: 1392
Đúng & trước hạn: 1389
Trước hạn: 98.64
Đúng hạn: 1.15
Trễ hạn: 0.21%
UBND Xã Phú Nhuận
Số hồ sơ xử lý: 1717
Đúng & trước hạn: 1717
Trước hạn: 99.65
Đúng hạn: 0.35
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Tam Bình
Số hồ sơ xử lý: 2929
Đúng & trước hạn: 2929
Trước hạn: 99.73
Đúng hạn: 0.27
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thạnh Lộc
Số hồ sơ xử lý: 1834
Đúng & trước hạn: 1829
Trước hạn: 98.36
Đúng hạn: 1.36
Trễ hạn: 0.28%
UBND Xã Tân Phong
Số hồ sơ xử lý: 1237
Đúng & trước hạn: 1234
Trước hạn: 99.27
Đúng hạn: 0.49
Trễ hạn: 0.24%
Văn phòng HĐND và UBND huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 750
Đúng & trước hạn: 623
Trước hạn: 60.53
Đúng hạn: 22.53
Trễ hạn: 16.94%