Bảo hiểm xã hội Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 396
Đúng & trước hạn: 379
Trước hạn: 94.95
Đúng hạn: 0.76
Trễ hạn: 4.29%
Bộ phận TN&TKQ Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 1464
Đúng & trước hạn: 887
Trước hạn: 54.03
Đúng hạn: 6.56
Trễ hạn: 39.41%
CN VPĐK Đất Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 64
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 100%
Chi Cục Thuế Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 16
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 100%
Lãnh đạo UBND Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 24
Đúng & trước hạn: 8
Trước hạn: 33.33
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 66.67%
Phòng Giáo dục và đào tạo Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng LĐ -TBXH Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 15
Đúng & trước hạn: 6
Trước hạn: 33.33
Đúng hạn: 6.67
Trễ hạn: 60%
Phòng Nông Nghiệp Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 11
Đúng & trước hạn: 11
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng TC-KH Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 410
Đúng & trước hạn: 410
Trước hạn: 83.9
Đúng hạn: 16.1
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 800
Đúng & trước hạn: 252
Trước hạn: 30.63
Đúng hạn: 0.88
Trễ hạn: 68.49%
Phòng Tư Pháp Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 144
Đúng & trước hạn: 116
Trước hạn: 63.89
Đúng hạn: 16.67
Trễ hạn: 19.44%
Phòng VH và TT Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Y tế Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng kinh tế hạ tầng Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 197
Đúng & trước hạn: 107
Trước hạn: 23.86
Đúng hạn: 30.46
Trễ hạn: 45.68%
Phòng nội vụ Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Thanh Tra Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Thị Trấn Tân Hiệp
Số hồ sơ xử lý: 1034
Đúng & trước hạn: 1033
Trước hạn: 82.21
Đúng hạn: 17.7
Trễ hạn: 0.09%
UBND Xã Bàn Long
Số hồ sơ xử lý: 850
Đúng & trước hạn: 813
Trước hạn: 92.71
Đúng hạn: 2.94
Trễ hạn: 4.35%
UBND Xã Bình Trưng
Số hồ sơ xử lý: 233
Đúng & trước hạn: 226
Trước hạn: 90.99
Đúng hạn: 6.01
Trễ hạn: 3%
UBND Xã Bình Đức
Số hồ sơ xử lý: 123
Đúng & trước hạn: 93
Trước hạn: 72.36
Đúng hạn: 3.25
Trễ hạn: 24.39%
UBND Xã Dưỡng Điềm
Số hồ sơ xử lý: 650
Đúng & trước hạn: 645
Trước hạn: 99.08
Đúng hạn: 0.15
Trễ hạn: 0.77%
UBND Xã Hữu Đạo
Số hồ sơ xử lý: 437
Đúng & trước hạn: 436
Trước hạn: 99.31
Đúng hạn: 0.46
Trễ hạn: 0.23%
UBND Xã Kim Sơn
Số hồ sơ xử lý: 628
Đúng & trước hạn: 626
Trước hạn: 99.36
Đúng hạn: 0.32
Trễ hạn: 0.32%
UBND Xã Long An
Số hồ sơ xử lý: 2424
Đúng & trước hạn: 2405
Trước hạn: 96.53
Đúng hạn: 2.68
Trễ hạn: 0.79%
UBND Xã Long Hưng
Số hồ sơ xử lý: 388
Đúng & trước hạn: 354
Trước hạn: 88.4
Đúng hạn: 2.84
Trễ hạn: 8.76%
UBND Xã Long Định
Số hồ sơ xử lý: 452
Đúng & trước hạn: 445
Trước hạn: 96.46
Đúng hạn: 1.99
Trễ hạn: 1.55%
UBND Xã Nhị Bình
Số hồ sơ xử lý: 1692
Đúng & trước hạn: 1674
Trước hạn: 97.81
Đúng hạn: 1.12
Trễ hạn: 1.07%
UBND Xã Phú Phong
Số hồ sơ xử lý: 299
Đúng & trước hạn: 287
Trước hạn: 92.64
Đúng hạn: 3.34
Trễ hạn: 4.02%
UBND Xã Song Thuận
Số hồ sơ xử lý: 1058
Đúng & trước hạn: 1025
Trước hạn: 96.69
Đúng hạn: 0.19
Trễ hạn: 3.12%
UBND Xã Tam Hiệp
Số hồ sơ xử lý: 730
Đúng & trước hạn: 719
Trước hạn: 98.49
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 1.51%
UBND Xã Thân Cửu Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 1148
Đúng & trước hạn: 1148
Trước hạn: 97.56
Đúng hạn: 2.44
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thạnh Phú
Số hồ sơ xử lý: 957
Đúng & trước hạn: 925
Trước hạn: 96.45
Đúng hạn: 0.21
Trễ hạn: 3.34%
UBND Xã Tân Hương
Số hồ sơ xử lý: 1008
Đúng & trước hạn: 947
Trước hạn: 92.76
Đúng hạn: 1.19
Trễ hạn: 6.05%
UBND Xã Tân Hội Đông
Số hồ sơ xử lý: 1535
Đúng & trước hạn: 1528
Trước hạn: 99.28
Đúng hạn: 0.26
Trễ hạn: 0.46%
UBND Xã Tân Lý Tây
Số hồ sơ xử lý: 1185
Đúng & trước hạn: 1183
Trước hạn: 95.7
Đúng hạn: 4.14
Trễ hạn: 0.16%
UBND Xã Tân Lý Đông
Số hồ sơ xử lý: 1175
Đúng & trước hạn: 1168
Trước hạn: 97.79
Đúng hạn: 1.62
Trễ hạn: 0.59%
UBND Xã Vĩnh Kim
Số hồ sơ xử lý: 15
Đúng & trước hạn: 6
Trước hạn: 40
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 60%
UBND Xã Điềm Hy
Số hồ sơ xử lý: 231
Đúng & trước hạn: 223
Trước hạn: 96.54
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 3.46%
UBND Xã Đông Hòa
Số hồ sơ xử lý: 1123
Đúng & trước hạn: 1100
Trước hạn: 97.24
Đúng hạn: 0.71
Trễ hạn: 2.05%
Văn phòng HĐND và UBND Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 863
Đúng & trước hạn: 271
Trước hạn: 30.48
Đúng hạn: 0.93
Trễ hạn: 68.59%