Bảo hiểm xã hội TX Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 480
Đúng & trước hạn: 480
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ TX Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 662
Đúng & trước hạn: 494
Trước hạn: 72.81
Đúng hạn: 1.81
Trễ hạn: 25.38%
CN VPĐK Đất TX Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 80
Đúng & trước hạn: 76
Trước hạn: 95
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 5%
Chi cục thuế TX Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 284
Đúng & trước hạn: 171
Trước hạn: 52.11
Đúng hạn: 8.1
Trễ hạn: 39.79%
Công An Thị Xã Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 435
Đúng & trước hạn: 431
Trước hạn: 99.08
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0.92%
Lãnh đạo UBND TX Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 16
Đúng & trước hạn: 9
Trước hạn: 18.75
Đúng hạn: 37.5
Trễ hạn: 43.75%
Phòng Kinh Tế Thị xã Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng LĐ - TBXH TX Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 19
Đúng & trước hạn: 9
Trước hạn: 15.79
Đúng hạn: 31.58
Trễ hạn: 52.63%
Phòng Nội vụ Thị xã Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý đô thị/Kinh tế Hạ tầng Thị xã Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 264
Đúng & trước hạn: 229
Trễ hạn: 35
Trước hạn: 78.79
Đúng hạn: 7.95
Trễ hạn: 13.26%
Phòng TC - KH TX Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 291
Đúng & trước hạn: 291
Trước hạn: 98.63
Đúng hạn: 1.37
Trễ hạn: 0%
Phòng TN&MT TX Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 397
Đúng & trước hạn: 251
Trước hạn: 61.21
Đúng hạn: 2.02
Trễ hạn: 36.77%
Phòng Tư pháp TX Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 88
Đúng & trước hạn: 87
Trước hạn: 95.45
Đúng hạn: 3.41
Trễ hạn: 1.14%
Phòng Văn hóa Thông tin TX Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 1
Số hồ sơ xử lý: 1593
Đúng & trước hạn: 1582
Trước hạn: 62.34
Đúng hạn: 36.97
Trễ hạn: 0.69%
UBND Phường 2
Số hồ sơ xử lý: 452
Đúng & trước hạn: 449
Trước hạn: 76.99
Đúng hạn: 22.35
Trễ hạn: 0.66%
UBND Phường 3
Số hồ sơ xử lý: 471
Đúng & trước hạn: 471
Trước hạn: 58.81
Đúng hạn: 41.19
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 4
Số hồ sơ xử lý: 367
Đúng & trước hạn: 367
Trước hạn: 48.5
Đúng hạn: 51.5
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 5
Số hồ sơ xử lý: 739
Đúng & trước hạn: 738
Trước hạn: 94.45
Đúng hạn: 5.41
Trễ hạn: 0.14%
UBND xã Bình Xuân
Số hồ sơ xử lý: 1917
Đúng & trước hạn: 1917
Trước hạn: 52.84
Đúng hạn: 47.16
Trễ hạn: 0%
UBND xã Bình Đông
Số hồ sơ xử lý: 1164
Đúng & trước hạn: 1161
Trước hạn: 83.68
Đúng hạn: 16.07
Trễ hạn: 0.25%
UBND xã Long Chánh
Số hồ sơ xử lý: 528
Đúng & trước hạn: 523
Trước hạn: 93.94
Đúng hạn: 5.11
Trễ hạn: 0.95%
UBND xã Long Hòa
Số hồ sơ xử lý: 274
Đúng & trước hạn: 274
Trước hạn: 97.08
Đúng hạn: 2.92
Trễ hạn: 0%
UBND xã Long Hưng
Số hồ sơ xử lý: 409
Đúng & trước hạn: 370
Trước hạn: 55.75
Đúng hạn: 34.72
Trễ hạn: 9.53%
UBND xã Long Thuận
Số hồ sơ xử lý: 640
Đúng & trước hạn: 632
Trước hạn: 85.63
Đúng hạn: 13.13
Trễ hạn: 1.24%
UBND xã Tân Trung
Số hồ sơ xử lý: 827
Đúng & trước hạn: 824
Trước hạn: 70.86
Đúng hạn: 28.78
Trễ hạn: 0.36%
Văn phòng HĐND và UBND TX Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 628
Đúng & trước hạn: 448
Trước hạn: 68.63
Đúng hạn: 2.71
Trễ hạn: 28.66%