Bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 332
Đúng & trước hạn: 323
Trước hạn: 96.69
Đúng hạn: 0.6
Trễ hạn: 2.71%
Bộ phận TN và TKQ huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 1126
Đúng & trước hạn: 635
Trước hạn: 52.49
Đúng hạn: 3.91
Trễ hạn: 43.6%
CN VPĐK Đất Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 91
Đúng & trước hạn: 42
Trước hạn: 35.16
Đúng hạn: 10.99
Trễ hạn: 53.85%
Chi cục thuế huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 769
Đúng & trước hạn: 324
Trước hạn: 40.7
Đúng hạn: 1.43
Trễ hạn: 57.87%
Công an huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo UBND huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 223
Đúng & trước hạn: 219
Trước hạn: 98.21
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 1.79%
Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Kinh Tế Hạ Tầng huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 186
Đúng & trước hạn: 95
Trước hạn: 41.4
Đúng hạn: 9.68
Trễ hạn: 48.92%
Phòng LĐ - TBXH huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 251
Đúng & trước hạn: 247
Trước hạn: 98.41
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 1.59%
Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Nội vụ huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 6
Đúng & trước hạn: 6
Trước hạn: 83.33
Đúng hạn: 16.67
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài Chính - Kế Hoạch huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 176
Đúng & trước hạn: 175
Trước hạn: 81.82
Đúng hạn: 17.61
Trễ hạn: 0.57%
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 916
Đúng & trước hạn: 369
Trước hạn: 38.54
Đúng hạn: 1.75
Trễ hạn: 59.71%
Phòng Tư Pháp huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 79
Đúng & trước hạn: 77
Trước hạn: 93.67
Đúng hạn: 3.8
Trễ hạn: 2.53%
Phòng Văn hóa Thông tin
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Y tế huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Thanh Tra huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 24
Đúng & trước hạn: 22
Trước hạn: 83.33
Đúng hạn: 8.33
Trễ hạn: 8.34%
Trung tâm viễn thông Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND TT Vĩnh Bình
Số hồ sơ xử lý: 1928
Đúng & trước hạn: 1926
Trước hạn: 99.53
Đúng hạn: 0.36
Trễ hạn: 0.11%
UBND Xã Bình Nhì
Số hồ sơ xử lý: 1739
Đúng & trước hạn: 1739
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Bình Phú
Số hồ sơ xử lý: 418
Đúng & trước hạn: 416
Trước hạn: 98.8
Đúng hạn: 0.72
Trễ hạn: 0.48%
UBND Xã Bình Tân
Số hồ sơ xử lý: 230
Đúng & trước hạn: 225
Trước hạn: 97.83
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 2.17%
UBND Xã Long Bình
Số hồ sơ xử lý: 750
Đúng & trước hạn: 744
Trước hạn: 99.2
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0.8%
UBND Xã Long Vĩnh
Số hồ sơ xử lý: 714
Đúng & trước hạn: 712
Trước hạn: 99.16
Đúng hạn: 0.56
Trễ hạn: 0.28%
UBND Xã Thành Công
Số hồ sơ xử lý: 672
Đúng & trước hạn: 671
Trước hạn: 99.85
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0.15%
UBND Xã Thạnh Nhựt
Số hồ sơ xử lý: 846
Đúng & trước hạn: 846
Trước hạn: 99.17
Đúng hạn: 0.83
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thạnh Trị
Số hồ sơ xử lý: 734
Đúng & trước hạn: 696
Trước hạn: 94.01
Đúng hạn: 0.82
Trễ hạn: 5.17%
UBND Xã Vĩnh Hựu
Số hồ sơ xử lý: 777
Đúng & trước hạn: 729
Trước hạn: 93.31
Đúng hạn: 0.51
Trễ hạn: 6.18%
UBND Xã Yên Luông
Số hồ sơ xử lý: 1123
Đúng & trước hạn: 1121
Trước hạn: 99.82
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0.18%
UBND Xã Đồng Sơn
Số hồ sơ xử lý: 354
Đúng & trước hạn: 347
Trước hạn: 88.7
Đúng hạn: 9.32
Trễ hạn: 1.98%
UBND Xã Đồng Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 807
Đúng & trước hạn: 807
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Văn phòng HĐND và UBND huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 1243
Đúng & trước hạn: 682
Trước hạn: 53.02
Đúng hạn: 1.85
Trễ hạn: 45.13%