Bảo hiểm hội Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 101
Đúng & trước hạn: 101
Trước hạn: 99.01
Đúng hạn: 0.99
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 2928
Đúng & trước hạn: 2571
Trước hạn: 67.83
Đúng hạn: 19.98
Trễ hạn: 12.19%
Bộ phận quản trị Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Bộ phận tiếp dân TPMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
CN VPĐK Đất TP.Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 111
Đúng & trước hạn: 106
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 72.07
Đúng hạn: 23.42
Trễ hạn: 4.51%
Chi Cục Thuế Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 888
Đúng & trước hạn: 525
Trước hạn: 43.36
Đúng hạn: 15.77
Trễ hạn: 40.87%
Công an thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 628
Đúng & trước hạn: 620
Trước hạn: 98.73
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 1.27%
Lãnh đạo UBND Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 786
Đúng & trước hạn: 775
Trước hạn: 95.93
Đúng hạn: 2.67
Trễ hạn: 1.4%
Phòng Giáo dục và đào tạo Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 8
Đúng & trước hạn: 8
Trước hạn: 25
Đúng hạn: 75
Trễ hạn: 0%
Phòng Kinh Tế Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 67
Đúng & trước hạn: 67
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng LĐ -TBXH Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 823
Đúng & trước hạn: 812
Trước hạn: 91.86
Đúng hạn: 6.8
Trễ hạn: 1.34%
Phòng Nông Nghiệp Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng QLDT/KTHT Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 2711
Đúng & trước hạn: 1982
Trước hạn: 61.05
Đúng hạn: 12.06
Trễ hạn: 26.89%
Phòng TC-KH Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 885
Đúng & trước hạn: 885
Trước hạn: 68.93
Đúng hạn: 31.07
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 820
Đúng & trước hạn: 476
Trước hạn: 40.49
Đúng hạn: 17.56
Trễ hạn: 41.95%
Phòng Tư Pháp Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 119
Đúng & trước hạn: 119
Trước hạn: 97.48
Đúng hạn: 2.52
Trễ hạn: 0%
Phòng VH và TT Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Y tế Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng nội vụ Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 13
Đúng & trước hạn: 13
Trước hạn: 53.85
Đúng hạn: 46.15
Trễ hạn: 0%
Thanh Tra Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 1
Số hồ sơ xử lý: 2004
Đúng & trước hạn: 2004
Trước hạn: 77.4
Đúng hạn: 22.6
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 10
Số hồ sơ xử lý: 967
Đúng & trước hạn: 967
Trước hạn: 86.97
Đúng hạn: 13.03
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 2
Số hồ sơ xử lý: 1374
Đúng & trước hạn: 1374
Trước hạn: 95.27
Đúng hạn: 4.73
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 3
Số hồ sơ xử lý: 1464
Đúng & trước hạn: 1464
Trước hạn: 85.52
Đúng hạn: 14.48
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 4
Số hồ sơ xử lý: 1163
Đúng & trước hạn: 1163
Trước hạn: 81.51
Đúng hạn: 18.49
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 5
Số hồ sơ xử lý: 1177
Đúng & trước hạn: 1177
Trước hạn: 75.11
Đúng hạn: 24.89
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 6
Số hồ sơ xử lý: 1318
Đúng & trước hạn: 1317
Trước hạn: 67.45
Đúng hạn: 32.47
Trễ hạn: 0.08%
UBND Phường 7
Số hồ sơ xử lý: 561
Đúng & trước hạn: 561
Trước hạn: 80.75
Đúng hạn: 19.25
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 8
Số hồ sơ xử lý: 1598
Đúng & trước hạn: 1593
Trước hạn: 78.22
Đúng hạn: 21.46
Trễ hạn: 0.32%
UBND Phường 9
Số hồ sơ xử lý: 988
Đúng & trước hạn: 988
Trước hạn: 73.89
Đúng hạn: 26.11
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Tân Long
Số hồ sơ xử lý: 234
Đúng & trước hạn: 230
Trước hạn: 82.05
Đúng hạn: 16.24
Trễ hạn: 1.71%
UBND Xã Mỹ Phong
Số hồ sơ xử lý: 789
Đúng & trước hạn: 771
Trước hạn: 96.96
Đúng hạn: 0.76
Trễ hạn: 2.28%
UBND Xã Phước Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 641
Đúng & trước hạn: 637
Trước hạn: 89.86
Đúng hạn: 9.52
Trễ hạn: 0.62%
UBND Xã Thới Sơn
Số hồ sơ xử lý: 399
Đúng & trước hạn: 398
Trước hạn: 82.46
Đúng hạn: 17.29
Trễ hạn: 0.25%
UBND Xã Trung An
Số hồ sơ xử lý: 1528
Đúng & trước hạn: 1528
Trước hạn: 87.57
Đúng hạn: 12.43
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Tân Mỹ Chánh
Số hồ sơ xử lý: 1770
Đúng & trước hạn: 1770
Trước hạn: 88.81
Đúng hạn: 11.19
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Đạo Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 3082
Đúng & trước hạn: 3034
Trước hạn: 74.37
Đúng hạn: 24.08
Trễ hạn: 1.55%
Văn phòng HĐND và UBND TP Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 2284
Đúng & trước hạn: 1907
Trước hạn: 75.22
Đúng hạn: 8.27
Trễ hạn: 16.51%