Bộ phận TN&TKQ Sở Công Thương
Số hồ sơ xử lý: 5760
Đúng & trước hạn: 5760
Trước hạn: 8.21
Đúng hạn: 91.79
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo Sở Công Thương
Số hồ sơ xử lý: 469
Đúng & trước hạn: 469
Trước hạn: 99.79
Đúng hạn: 0.21
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý Công nghiệp Sở CT
Số hồ sơ xử lý: 236
Đúng & trước hạn: 236
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý Năng lượng SCT
Số hồ sơ xử lý: 25
Đúng & trước hạn: 25
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương
Số hồ sơ xử lý: 5479
Đúng & trước hạn: 5479
Trước hạn: 3.5
Đúng hạn: 96.5
Trễ hạn: 0%
Văn Phòng Sở Công Thương
Số hồ sơ xử lý: 469
Đúng & trước hạn: 469
Trước hạn: 99.79
Đúng hạn: 0.21
Trễ hạn: 0%