Ban giám đốc Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 1042
Đúng & trước hạn: 793
Trước hạn: 68.81
Đúng hạn: 7.29
Trễ hạn: 23.9%
Phòng Bảo trợ xã hội Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em & Bình đẳng giới Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Dạy nghề Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 9
Đúng & trước hạn: 2
Trước hạn: 22.22
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 77.78%
Phòng LĐVL&ATLD Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 885
Đúng & trước hạn: 662
Trước hạn: 66.21
Đúng hạn: 8.59
Trễ hạn: 25.2%
Phòng Người có công Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 150
Đúng & trước hạn: 131
Trước hạn: 87.33
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 12.67%
Phòng Thanh tra Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài chính Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Văn phòng sở LĐTB&XH
Số hồ sơ xử lý: 599
Đúng & trước hạn: 415
Trước hạn: 64.94
Đúng hạn: 4.34
Trễ hạn: 30.72%