Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả
Số hồ sơ xử lý: 266
Đúng & trước hạn: 258
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 95.11
Đúng hạn: 1.88
Trễ hạn: 3.01%
Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo Sở Nội Vụ
Số hồ sơ xử lý: 166
Đúng & trước hạn: 165
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 96.39
Đúng hạn: 3.01
Trễ hạn: 0.6%
Văn phòng Sở Nội Vụ
Số hồ sơ xử lý: 238
Đúng & trước hạn: 237
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 97.48
Đúng hạn: 2.1
Trễ hạn: 0.42%