Bộ phận TN và TKQ Sở TN và MT
Số hồ sơ xử lý: 509
Đúng & trước hạn: 404
Trễ hạn: 105
Trước hạn: 72.1
Đúng hạn: 7.27
Trễ hạn: 20.63%
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN CAI LẬY
Số hồ sơ xử lý: 3320
Đúng & trước hạn: 2645
Trước hạn: 38.92
Đúng hạn: 40.75
Trễ hạn: 20.33%
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN CHÂU THÀNH
Số hồ sơ xử lý: 6819
Đúng & trước hạn: 4443
Trước hạn: 51.81
Đúng hạn: 13.35
Trễ hạn: 34.84%
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN CHỢ GẠO
Số hồ sơ xử lý: 2834
Đúng & trước hạn: 2099
Trước hạn: 38.96
Đúng hạn: 35.11
Trễ hạn: 25.93%
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN CÁI BÈ
Số hồ sơ xử lý: 5567
Đúng & trước hạn: 4566
Trước hạn: 44.64
Đúng hạn: 37.38
Trễ hạn: 17.98%
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN GÒ CÔNG TÂY
Số hồ sơ xử lý: 3451
Đúng & trước hạn: 2293
Trước hạn: 44.45
Đúng hạn: 21.99
Trễ hạn: 33.56%
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG
Số hồ sơ xử lý: 4006
Đúng & trước hạn: 2440
Trước hạn: 39.44
Đúng hạn: 21.47
Trễ hạn: 39.09%
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG
Số hồ sơ xử lý: 927
Đúng & trước hạn: 707
Trước hạn: 73.79
Đúng hạn: 2.48
Trễ hạn: 23.73%
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ MỸ THO
Số hồ sơ xử lý: 6457
Đúng & trước hạn: 5055
Trước hạn: 40.85
Đúng hạn: 37.43
Trễ hạn: 21.72%
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THỊ XÃ CAI LẬY
Số hồ sơ xử lý: 3078
Đúng & trước hạn: 2067
Trước hạn: 18.58
Đúng hạn: 48.57
Trễ hạn: 32.85%
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THỊ XÃ GÒ CÔNG
Số hồ sơ xử lý: 2321
Đúng & trước hạn: 2075
Trước hạn: 54.55
Đúng hạn: 34.86
Trễ hạn: 10.59%
Lãnh đạo Sở TN và MT
Số hồ sơ xử lý: 380
Đúng & trước hạn: 354
Trước hạn: 88.16
Đúng hạn: 5
Trễ hạn: 6.84%
Phòng QL Đất đai Sở TN và MT
Số hồ sơ xử lý: 276
Đúng & trước hạn: 126
Trước hạn: 23.91
Đúng hạn: 21.74
Trễ hạn: 54.35%
Phòng Quản lý môi trường Sở TN và MT
Số hồ sơ xử lý: 31
Đúng & trước hạn: 31
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng TN Nước, Khoáng sản và Biển
Số hồ sơ xử lý: 364
Đúng & trước hạn: 338
Trễ hạn: 26
Trước hạn: 87.64
Đúng hạn: 5.22
Trễ hạn: 7.14%
Trung tâm CNTT Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 1 - Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 1 - Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 1 - Thị xã Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 10 - Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 2 - Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 2 - Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 9
Đúng & trước hạn: 5
Trước hạn: 55.56
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 44.44%
UBND Phường 2 - Thị xã Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 3 - Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 3 - Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 3 - Thị xã Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 4 - Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 4 - Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 4 - Thị xã Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 5 - Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 5 - Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 5 - Thị xã Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 6 - Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 11
Đúng & trước hạn: 8
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 72.73
Trễ hạn: 27.27%
UBND Phường 7 - Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 8 - Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 9 - Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nhị Mỹ - Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Tân Long - Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND TT Vĩnh Bình - Huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 2
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 100%
UBND Thị Trấn Chợ Gạo - Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Thị Trấn Cái Bè - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 43
Đúng & trước hạn: 6
Trước hạn: 11.63
Đúng hạn: 2.33
Trễ hạn: 86.04%
UBND Thị Trấn Mỹ Phước - Huyện Tân Phước
Số hồ sơ xử lý: 34
Đúng & trước hạn: 7
Trước hạn: 17.65
Đúng hạn: 2.94
Trễ hạn: 79.41%
UBND Thị Trấn Tân Hiệp - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 8
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 100%
UBND Thị Trấn Tân Hòa - Huyện Gò Công Đông
Số hồ sơ xử lý: 125
Đúng & trước hạn: 101
Trước hạn: 77.6
Đúng hạn: 3.2
Trễ hạn: 19.2%
UBND Thị Trấn Vàm Láng - Huyện Gò Công Đông
Số hồ sơ xử lý: 221
Đúng & trước hạn: 105
Trước hạn: 42.53
Đúng hạn: 4.98
Trễ hạn: 52.49%
UBND Xã An Cư - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 61
Đúng & trước hạn: 30
Trước hạn: 34.43
Đúng hạn: 14.75
Trễ hạn: 50.82%
UBND Xã An Hữu - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 55
Đúng & trước hạn: 26
Trước hạn: 40
Đúng hạn: 7.27
Trễ hạn: 52.73%
UBND Xã An Thái Trung - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 41
Đúng & trước hạn: 19
Trước hạn: 34.15
Đúng hạn: 12.2
Trễ hạn: 53.65%
UBND Xã An Thái Đông - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 100%
UBND Xã An Thạnh Thủy - Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 66
Đúng & trước hạn: 26
Trước hạn: 28.79
Đúng hạn: 10.61
Trễ hạn: 60.6%
UBND Xã Bàn Long - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 118
Đúng & trước hạn: 40
Trước hạn: 31.36
Đúng hạn: 2.54
Trễ hạn: 66.1%
UBND Xã Bình Nghị - Huyện Gò Công Đông
Số hồ sơ xử lý: 145
Đúng & trước hạn: 69
Trước hạn: 42.76
Đúng hạn: 4.83
Trễ hạn: 52.41%
UBND Xã Bình Nhì - Huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 57
Đúng & trước hạn: 32
Trước hạn: 54.39
Đúng hạn: 1.75
Trễ hạn: 43.86%
UBND Xã Bình Ninh - Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 60
Đúng & trước hạn: 14
Trước hạn: 18.33
Đúng hạn: 5
Trễ hạn: 76.67%
UBND Xã Bình Phan - Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 47
Đúng & trước hạn: 19
Trước hạn: 29.79
Đúng hạn: 10.64
Trễ hạn: 59.57%
UBND Xã Bình Phú - Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 93
Đúng & trước hạn: 79
Trước hạn: 84.95
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 15.05%
UBND Xã Bình Phú - Huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 72
Đúng & trước hạn: 29
Trước hạn: 38.89
Đúng hạn: 1.39
Trễ hạn: 59.72%
UBND Xã Bình Phục Nhứt - Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 66
Đúng & trước hạn: 3
Trước hạn: 1.52
Đúng hạn: 3.03
Trễ hạn: 95.45%
UBND Xã Bình Trưng - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 42
Đúng & trước hạn: 17
Trước hạn: 35.71
Đúng hạn: 4.76
Trễ hạn: 59.53%
UBND Xã Bình Tân - Huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 84
Đúng & trước hạn: 34
Trước hạn: 33.33
Đúng hạn: 7.14
Trễ hạn: 59.53%
UBND Xã Bình Xuân - Thị xã Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Bình Ân - Huyện Gò Công Đông
Số hồ sơ xử lý: 216
Đúng & trước hạn: 109
Trước hạn: 46.3
Đúng hạn: 4.17
Trễ hạn: 49.53%
UBND Xã Bình Đông - Thị xã Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Bình Đức - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 140
Đúng & trước hạn: 27
Trước hạn: 15
Đúng hạn: 4.29
Trễ hạn: 80.71%
UBND Xã Cẩm Sơn - Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 26
Đúng & trước hạn: 2
Trước hạn: 3.85
Đúng hạn: 3.85
Trễ hạn: 92.3%
UBND Xã Dưỡng Điềm - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 95
Đúng & trước hạn: 19
Trước hạn: 20
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 80%
UBND Xã Gia Thuận - Huyện Gò Công Đông
Số hồ sơ xử lý: 96
Đúng & trước hạn: 36
Trước hạn: 36.46
Đúng hạn: 1.04
Trễ hạn: 62.5%
UBND Xã Hiệp Đức - Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 19
Đúng & trước hạn: 4
Trước hạn: 5.26
Đúng hạn: 15.79
Trễ hạn: 78.95%
UBND Xã Hòa Hưng - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 64
Đúng & trước hạn: 32
Trước hạn: 34.38
Đúng hạn: 15.63
Trễ hạn: 49.99%
UBND Xã Hòa Khánh - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 88
Đúng & trước hạn: 39
Trước hạn: 35.23
Đúng hạn: 9.09
Trễ hạn: 55.68%
UBND Xã Hòa Tịnh - Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 34
Đúng & trước hạn: 16
Trước hạn: 44.12
Đúng hạn: 2.94
Trễ hạn: 52.94%
UBND Xã Hòa Định - Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Hưng Thạnh - Huyện Tân Phước
Số hồ sơ xử lý: 86
Đúng & trước hạn: 14
Trước hạn: 12.79
Đúng hạn: 3.49
Trễ hạn: 83.72%
UBND Xã Hậu Mỹ Bắc A - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 80
Đúng & trước hạn: 42
Trước hạn: 30
Đúng hạn: 22.5
Trễ hạn: 47.5%
UBND Xã Hậu Mỹ Bắc B - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 46
Đúng & trước hạn: 18
Trước hạn: 36.96
Đúng hạn: 2.17
Trễ hạn: 60.87%
UBND Xã Hậu Mỹ Phú - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 43
Đúng & trước hạn: 19
Trước hạn: 37.21
Đúng hạn: 6.98
Trễ hạn: 55.81%
UBND Xã Hậu Mỹ Trinh - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 100
Đúng & trước hạn: 31
Trước hạn: 22
Đúng hạn: 9
Trễ hạn: 69%
UBND Xã Hậu Thành - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 7
Đúng & trước hạn: 3
Trước hạn: 42.86
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 57.14%
UBND Xã Hội Xuân - Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 27
Đúng & trước hạn: 3
Trước hạn: 3.7
Đúng hạn: 7.41
Trễ hạn: 88.89%
UBND Xã Hữu Đạo - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 108
Đúng & trước hạn: 13
Trước hạn: 10.19
Đúng hạn: 1.85
Trễ hạn: 87.96%
UBND Xã Kim Sơn - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 36
Đúng & trước hạn: 13
Trước hạn: 13.89
Đúng hạn: 22.22
Trễ hạn: 63.89%
UBND Xã Kiểng Phước - Huyện Gò Công Đông
Số hồ sơ xử lý: 235
Đúng & trước hạn: 107
Trước hạn: 40.43
Đúng hạn: 5.11
Trễ hạn: 54.46%
UBND Xã Long An - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 52
Đúng & trước hạn: 20
Trước hạn: 34.62
Đúng hạn: 3.85
Trễ hạn: 61.53%
UBND Xã Long Bình - Huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 99
Đúng & trước hạn: 21
Trước hạn: 18.18
Đúng hạn: 3.03
Trễ hạn: 78.79%
UBND Xã Long Bình Điền - Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Long Chánh - Thị xã Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Long Hòa - Thị xã Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Long Hưng - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 131
Đúng & trước hạn: 31
Trước hạn: 22.9
Đúng hạn: 0.76
Trễ hạn: 76.34%
UBND Xã Long Hưng - Thị xã Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Long Khánh - Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 5
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 100%
UBND Xã Long Thuận - Thị xã Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 6
Đúng & trước hạn: 3
Trước hạn: 33.33
Đúng hạn: 16.67
Trễ hạn: 50%
UBND Xã Long Trung - Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 22
Đúng & trước hạn: 8
Trước hạn: 22.73
Đúng hạn: 13.64
Trễ hạn: 63.63%
UBND Xã Long Vĩnh - Huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 167
Đúng & trước hạn: 65
Trước hạn: 34.13
Đúng hạn: 4.79
Trễ hạn: 61.08%
UBND Xã Long Định - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 69
Đúng & trước hạn: 26
Trước hạn: 34.78
Đúng hạn: 2.9
Trễ hạn: 62.32%
UBND Xã Lương Hòa Lạc - Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 95
Đúng & trước hạn: 30
Trước hạn: 16.84
Đúng hạn: 14.74
Trễ hạn: 68.42%
UBND Xã Mỹ Hạnh Trung - Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 2
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 100%
UBND Xã Mỹ Hạnh Đông - Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 77
Đúng & trước hạn: 17
Trước hạn: 20.78
Đúng hạn: 1.3
Trễ hạn: 77.92%
UBND Xã Mỹ Hội - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 31
Đúng & trước hạn: 13
Trước hạn: 35.48
Đúng hạn: 6.45
Trễ hạn: 58.07%
UBND Xã Mỹ Long - Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 120
Đúng & trước hạn: 10
Trước hạn: 6.67
Đúng hạn: 1.67
Trễ hạn: 91.66%
UBND Xã Mỹ Lương - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 26
Đúng & trước hạn: 18
Trước hạn: 38.46
Đúng hạn: 30.77
Trễ hạn: 30.77%
UBND Xã Mỹ Lợi A - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 63
Đúng & trước hạn: 18
Trước hạn: 22.22
Đúng hạn: 6.35
Trễ hạn: 71.43%
UBND Xã Mỹ Lợi B - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 10
Đúng & trước hạn: 3
Trước hạn: 30
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 70%
UBND Xã Mỹ Phong - Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 2
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 100%
UBND Xã Mỹ Phước - Huyện Tân Phước
Số hồ sơ xử lý: 11
Đúng & trước hạn: 1
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 9.09
Trễ hạn: 90.91%
UBND Xã Mỹ Phước Tây - Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 74
Đúng & trước hạn: 6
Trước hạn: 5.41
Đúng hạn: 2.7
Trễ hạn: 91.89%
UBND Xã Mỹ Thành Bắc - Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 20
Đúng & trước hạn: 2
Trước hạn: 5
Đúng hạn: 5
Trễ hạn: 90%
UBND Xã Mỹ Thành Nam - Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 19
Đúng & trước hạn: 1
Trước hạn: 5.26
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 94.74%
UBND Xã Mỹ Trung - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 16
Đúng & trước hạn: 4
Trước hạn: 18.75
Đúng hạn: 6.25
Trễ hạn: 75%
UBND Xã Mỹ Tân - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 48
Đúng & trước hạn: 21
Trước hạn: 39.58
Đúng hạn: 4.17
Trễ hạn: 56.25%
UBND Xã Mỹ Tịnh An - Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 56
Đúng & trước hạn: 23
Trước hạn: 32.14
Đúng hạn: 8.93
Trễ hạn: 58.93%
UBND Xã Mỹ Đức Tây - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 54
Đúng & trước hạn: 31
Trước hạn: 40.74
Đúng hạn: 16.67
Trễ hạn: 42.59%
UBND Xã Mỹ Đức Đông - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 46
Đúng & trước hạn: 19
Trước hạn: 28.26
Đúng hạn: 13.04
Trễ hạn: 58.7%
UBND Xã Ngũ Hiệp - Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 60
Đúng & trước hạn: 18
Trước hạn: 21.67
Đúng hạn: 8.33
Trễ hạn: 70%
UBND Xã Nhị Bình - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 226
Đúng & trước hạn: 92
Trước hạn: 32.3
Đúng hạn: 8.41
Trễ hạn: 59.29%
UBND Xã Nhị Quý - Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 8
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 100%
UBND Xã Phú An - Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 61
Đúng & trước hạn: 3
Trước hạn: 3.28
Đúng hạn: 1.64
Trễ hạn: 95.08%
UBND Xã Phú Cường - Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 22
Đúng & trước hạn: 3
Trước hạn: 9.09
Đúng hạn: 4.55
Trễ hạn: 86.36%
UBND Xã Phú Kiết - Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 76
Đúng & trước hạn: 19
Trước hạn: 19.74
Đúng hạn: 5.26
Trễ hạn: 75%
UBND Xã Phú Mỹ - Huyện Tân Phước
Số hồ sơ xử lý: 11
Đúng & trước hạn: 5
Trước hạn: 45.45
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 54.55%
UBND Xã Phú Nhuận - Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 5
Đúng & trước hạn: 1
Trước hạn: 20
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 80%
UBND Xã Phú Phong - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 70
Đúng & trước hạn: 14
Trước hạn: 17.14
Đúng hạn: 2.86
Trễ hạn: 80%
UBND Xã Phú Quý - Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 69
Đúng & trước hạn: 10
Trước hạn: 8.7
Đúng hạn: 5.8
Trễ hạn: 85.5%
UBND Xã Phú Thạnh - Huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 5
Đúng & trước hạn: 4
Trước hạn: 60
Đúng hạn: 20
Trễ hạn: 20%
UBND Xã Phú Tân - Huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 5
Đúng & trước hạn: 5
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Đông - Huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 20
Đúng & trước hạn: 14
Trước hạn: 65
Đúng hạn: 5
Trễ hạn: 30%
UBND Xã Phước Lập - Huyện Tân Phước
Số hồ sơ xử lý: 53
Đúng & trước hạn: 9
Trước hạn: 13.21
Đúng hạn: 3.77
Trễ hạn: 83.02%
UBND Xã Phước Thạnh - Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 8
Đúng & trước hạn: 5
Trước hạn: 37.5
Đúng hạn: 25
Trễ hạn: 37.5%
UBND Xã Phước Trung - Huyện Gò Công Đông
Số hồ sơ xử lý: 121
Đúng & trước hạn: 51
Trước hạn: 35.54
Đúng hạn: 6.61
Trễ hạn: 57.85%
UBND Xã Quơn Long - Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 21
Đúng & trước hạn: 1
Trước hạn: 4.76
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 95.24%
UBND Xã Song Bình - Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 23
Đúng & trước hạn: 8
Trước hạn: 21.74
Đúng hạn: 13.04
Trễ hạn: 65.22%
UBND Xã Song Thuận - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 27
Đúng & trước hạn: 1
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 3.7
Trễ hạn: 96.3%
UBND Xã Tam Bình - Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 21
Đúng & trước hạn: 2
Trước hạn: 4.76
Đúng hạn: 4.76
Trễ hạn: 90.48%
UBND Xã Tam Hiệp - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 187
Đúng & trước hạn: 48
Trước hạn: 20.86
Đúng hạn: 4.81
Trễ hạn: 74.33%
UBND Xã Thanh Bình - Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 54
Đúng & trước hạn: 20
Trước hạn: 31.48
Đúng hạn: 5.56
Trễ hạn: 62.96%
UBND Xã Thanh Hòa - Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 100%
UBND Xã Thiện Trung - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 83
Đúng & trước hạn: 23
Trước hạn: 21.69
Đúng hạn: 6.02
Trễ hạn: 72.29%
UBND Xã Thiện Trí - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 14
Đúng & trước hạn: 6
Trước hạn: 35.71
Đúng hạn: 7.14
Trễ hạn: 57.15%
UBND Xã Thành Công - Huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 55
Đúng & trước hạn: 26
Trước hạn: 40
Đúng hạn: 7.27
Trễ hạn: 52.73%
UBND Xã Thân Cửu Nghĩa - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 108
Đúng & trước hạn: 28
Trước hạn: 24.07
Đúng hạn: 1.85
Trễ hạn: 74.08%
UBND Xã Thạnh Hoà - Huyện Tân Phước
Số hồ sơ xử lý: 10
Đúng & trước hạn: 4
Trước hạn: 30
Đúng hạn: 10
Trễ hạn: 60%
UBND Xã Thạnh Lộc - Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 33
Đúng & trước hạn: 4
Trước hạn: 9.09
Đúng hạn: 3.03
Trễ hạn: 87.88%
UBND Xã Thạnh Mỹ - Huyện Tân Phước
Số hồ sơ xử lý: 6
Đúng & trước hạn: 3
Trước hạn: 50
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 50%
UBND Xã Thạnh Nhựt - Huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 97
Đúng & trước hạn: 60
Trước hạn: 56.7
Đúng hạn: 5.15
Trễ hạn: 38.15%
UBND Xã Thạnh Phú - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 23
Đúng & trước hạn: 4
Trước hạn: 17.39
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 82.61%
UBND Xã Thạnh Trị - Huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 26
Đúng & trước hạn: 12
Trước hạn: 46.15
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 53.85%
UBND Xã Thạnh Tân - Huyện Tân Phước
Số hồ sơ xử lý: 7
Đúng & trước hạn: 2
Trước hạn: 28.57
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 71.43%
UBND Xã Thới Sơn - Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 26
Đúng & trước hạn: 8
Trước hạn: 11.54
Đúng hạn: 19.23
Trễ hạn: 69.23%
UBND Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Trung Hòa - Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 61
Đúng & trước hạn: 19
Trước hạn: 26.23
Đúng hạn: 4.92
Trễ hạn: 68.85%
UBND Xã Tân Bình - Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Tân Bình Thạnh - Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 59
Đúng & trước hạn: 21
Trước hạn: 23.73
Đúng hạn: 11.86
Trễ hạn: 64.41%
UBND Xã Tân Hoà Thành - Huyện Tân Phước
Số hồ sơ xử lý: 62
Đúng & trước hạn: 16
Trước hạn: 24.19
Đúng hạn: 1.61
Trễ hạn: 74.2%
UBND Xã Tân Hoà Tây - Huyện Tân Phước
Số hồ sơ xử lý: 16
Đúng & trước hạn: 5
Trước hạn: 31.25
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 68.75%
UBND Xã Tân Hoà Đông - Huyện Tân Phước
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Tân Hưng - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 18
Đúng & trước hạn: 7
Trước hạn: 27.78
Đúng hạn: 11.11
Trễ hạn: 61.11%
UBND Xã Tân Hương - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 62
Đúng & trước hạn: 24
Trước hạn: 32.26
Đúng hạn: 6.45
Trễ hạn: 61.29%
UBND Xã Tân Hội - Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Tân Hội Đông - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 47
Đúng & trước hạn: 26
Trước hạn: 51.06
Đúng hạn: 4.26
Trễ hạn: 44.68%
UBND Xã Tân Lý Tây - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 29
Đúng & trước hạn: 15
Trước hạn: 48.28
Đúng hạn: 3.45
Trễ hạn: 48.27%
UBND Xã Tân Lý Đông - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 19
Đúng & trước hạn: 1
Trước hạn: 5.26
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 94.74%
UBND Xã Tân Lập 1 - Huyện Tân Phước
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Tân Lập 2 - Huyện Tân Phước
Số hồ sơ xử lý: 13
Đúng & trước hạn: 5
Trước hạn: 23.08
Đúng hạn: 15.38
Trễ hạn: 61.54%
UBND Xã Tân Mỹ Chánh - Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 13
Đúng & trước hạn: 1
Trước hạn: 7.69
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 92.31%
UBND Xã Tân Phong - Huyện Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 33
Đúng & trước hạn: 5
Trước hạn: 9.09
Đúng hạn: 6.06
Trễ hạn: 84.85%
UBND Xã Tân Phú - Huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 31
Đúng & trước hạn: 23
Trước hạn: 67.74
Đúng hạn: 6.45
Trễ hạn: 25.81%
UBND Xã Tân Phú - Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 62
Đúng & trước hạn: 4
Trước hạn: 1.61
Đúng hạn: 4.84
Trễ hạn: 93.55%
UBND Xã Tân Phước - Huyện Gò Công Đông
Số hồ sơ xử lý: 301
Đúng & trước hạn: 155
Trước hạn: 48.5
Đúng hạn: 2.99
Trễ hạn: 48.51%
UBND Xã Tân Thanh - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 36
Đúng & trước hạn: 12
Trước hạn: 30.56
Đúng hạn: 2.78
Trễ hạn: 66.66%
UBND Xã Tân Thuận Bình - Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Tân Thành - Huyện Gò Công Đông
Số hồ sơ xử lý: 281
Đúng & trước hạn: 127
Trước hạn: 41.64
Đúng hạn: 3.56
Trễ hạn: 54.8%
UBND Xã Tân Thạnh - Huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 9
Đúng & trước hạn: 6
Trước hạn: 66.67
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 33.33%
UBND Xã Tân Thới - Huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 92
Đúng & trước hạn: 80
Trước hạn: 84.78
Đúng hạn: 2.17
Trễ hạn: 13.05%
UBND Xã Tân Trung - Thị xã Gò Công
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Tân Tây - Huyện Gò Công Đông
Số hồ sơ xử lý: 166
Đúng & trước hạn: 87
Trước hạn: 46.99
Đúng hạn: 5.42
Trễ hạn: 47.59%
UBND Xã Tân Điền - Huyện Gò Công Đông
Số hồ sơ xử lý: 250
Đúng & trước hạn: 144
Trước hạn: 52.8
Đúng hạn: 4.8
Trễ hạn: 42.4%
UBND Xã Tân Đông - Huyện Gò Công Đông
Số hồ sơ xử lý: 250
Đúng & trước hạn: 126
Trước hạn: 45.2
Đúng hạn: 5.2
Trễ hạn: 49.6%
UBND Xã Tăng Hòa - Huyện Gò Công Đông
Số hồ sơ xử lý: 109
Đúng & trước hạn: 49
Trước hạn: 40.37
Đúng hạn: 4.59
Trễ hạn: 55.04%
UBND Xã Vĩnh Hựu - Huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 26
Đúng & trước hạn: 11
Trước hạn: 34.62
Đúng hạn: 7.69
Trễ hạn: 57.69%
UBND Xã Vĩnh Kim - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 44
Đúng & trước hạn: 4
Trước hạn: 4.55
Đúng hạn: 4.55
Trễ hạn: 90.9%
UBND Xã Xuân Đông - Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Yên Luông - Huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 90
Đúng & trước hạn: 44
Trước hạn: 45.56
Đúng hạn: 3.33
Trễ hạn: 51.11%
UBND Xã Điềm Hy - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 172
Đúng & trước hạn: 44
Trước hạn: 23.84
Đúng hạn: 1.74
Trễ hạn: 74.42%
UBND Xã Đông Hòa - Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 29
Đúng & trước hạn: 5
Trước hạn: 17.24
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 82.76%
UBND Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè
Số hồ sơ xử lý: 232
Đúng & trước hạn: 180
Trước hạn: 71.98
Đúng hạn: 5.6
Trễ hạn: 22.42%
UBND Xã Đăng Hưng Phước - Huyện Chợ Gạo
Số hồ sơ xử lý: 32
Đúng & trước hạn: 8
Trước hạn: 18.75
Đúng hạn: 6.25
Trễ hạn: 75%
UBND Xã Đạo Thạnh - Thành phố Mỹ Tho
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 100%
UBND Xã Đồng Sơn - Huyện Gò Công Tây
Số hồ sơ xử lý: 80
Đúng & trước hạn: 46
Trước hạn: 50