Bộ phận TN&TKQ Sở Tư Pháp
Số hồ sơ xử lý: 6654
Đúng & trước hạn: 6527
Trước hạn: 97.46
Đúng hạn: 0.63
Trễ hạn: 1.91%
Phòng Công chứng Sở Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 10548
Đúng & trước hạn: 10548
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Hành chính Tư pháp Sở Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 25
Đúng & trước hạn: 25
Trước hạn: 68
Đúng hạn: 32
Trễ hạn: 0%
Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp Sở Tư Pháp
Số hồ sơ xử lý: 3577
Đúng & trước hạn: 3450
Trước hạn: 95.5
Đúng hạn: 0.95
Trễ hạn: 3.55%
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
Số hồ sơ xử lý: 66
Đúng & trước hạn: 66
Trước hạn: 48.48
Đúng hạn: 51.52
Trễ hạn: 0%