Phòng QL Thể dục Thể thao Sở VH
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý Di sản Sở VH
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý Du lịch Sở VHTTDL
Số hồ sơ xử lý: 14
Đúng & trước hạn: 13
Trước hạn: 92.86
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 7.14%
Phòng Quản lý Văn hóa
Số hồ sơ xử lý: 234
Đúng & trước hạn: 234
Trước hạn: 98.29
Đúng hạn: 1.71
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở VHTTDL
Số hồ sơ xử lý: 249
Đúng & trước hạn: 248
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 97.99
Đúng hạn: 1.61
Trễ hạn: 0.4%