Bảo hiểm hội Huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 136
Đúng & trước hạn: 127
Trước hạn: 92.65
Đúng hạn: 0.74
Trễ hạn: 6.61%
Bộ phận TN&TKQ Huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 223
Đúng & trước hạn: 209
Trước hạn: 90.58
Đúng hạn: 3.14
Trễ hạn: 6.28%
Bộ phận quản trị Huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
CN VPĐK Đất Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Chi Cục Thuế Huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 29
Đúng & trước hạn: 20
Trước hạn: 68.97
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 31.03%
Lãnh đạo UBND Huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 288
Đúng & trước hạn: 288
Trước hạn: 97.57
Đúng hạn: 2.43
Trễ hạn: 0%
Phòng Giáo dục và đào tạo Huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng LĐ -TBXH Huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 287
Đúng & trước hạn: 287
Trước hạn: 97.91
Đúng hạn: 2.09
Trễ hạn: 0%
Phòng Nông Nghiệp Huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng TC-KH Huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 46
Đúng & trước hạn: 44
Trước hạn: 91.3
Đúng hạn: 4.35
Trễ hạn: 4.35%
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 196
Đúng & trước hạn: 118
Trước hạn: 60.2
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 39.8%
Phòng Tư Pháp Huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 36
Đúng & trước hạn: 34
Trước hạn: 86.11
Đúng hạn: 8.33
Trễ hạn: 5.56%
Phòng Văn hóa Thông tin huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Y tế Huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng kinh tế hạ tầng Huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 19
Đúng & trước hạn: 10
Trước hạn: 47.37
Đúng hạn: 5.26
Trễ hạn: 47.37%
Phòng nội vụ Huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 14
Đúng & trước hạn: 14
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Thanh Tra Huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 1114
Đúng & trước hạn: 1113
Trước hạn: 97.85
Đúng hạn: 2.06
Trễ hạn: 0.09%
UBND Xã Phú Tân
Số hồ sơ xử lý: 449
Đúng & trước hạn: 446
Trước hạn: 98.66
Đúng hạn: 0.67
Trễ hạn: 0.67%
UBND Xã Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 1086
Đúng & trước hạn: 1082
Trước hạn: 98.43
Đúng hạn: 1.2
Trễ hạn: 0.37%
UBND Xã Tân Phú
Số hồ sơ xử lý: 789
Đúng & trước hạn: 759
Trước hạn: 90.11
Đúng hạn: 6.08
Trễ hạn: 3.81%
UBND Xã Tân Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 585
Đúng & trước hạn: 583
Trước hạn: 97.26
Đúng hạn: 2.39
Trễ hạn: 0.35%
UBND Xã Tân Thới
Số hồ sơ xử lý: 1547
Đúng & trước hạn: 1540
Trước hạn: 93.47
Đúng hạn: 6.08
Trễ hạn: 0.45%
Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Phú Đông
Số hồ sơ xử lý: 603
Đúng & trước hạn: 450
Trước hạn: 73.13
Đúng hạn: 1.49
Trễ hạn: 25.38%