Bảo hiểm hội Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 152
Đúng & trước hạn: 106
Trước hạn: 69.74
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 30.26%
Bộ phận TN&TKQ Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 1266
Đúng & trước hạn: 1106
Trước hạn: 83.81
Đúng hạn: 3.55
Trễ hạn: 12.64%
Bộ phận quản trị Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
CN VPĐK Đất Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 34
Đúng & trước hạn: 31
Trước hạn: 44.12
Đúng hạn: 47.06
Trễ hạn: 8.82%
Chi Cục Thuế Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 227
Đúng & trước hạn: 82
Trước hạn: 33.04
Đúng hạn: 3.08
Trễ hạn: 63.88%
Công an Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 57
Đúng & trước hạn: 55
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 96.49
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 3.51%
Lãnh đạo UBND Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 109
Đúng & trước hạn: 102
Trước hạn: 93.58
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 6.42%
Phòng Giáo dục và đào tạo Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Kinh Tế Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 20
Đúng & trước hạn: 20
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng LĐ -TBXH Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 142
Đúng & trước hạn: 135
Trước hạn: 93.66
Đúng hạn: 1.41
Trễ hạn: 4.93%
Phòng Nông Nghiệp Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng QLDT/KTHT Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 507
Đúng & trước hạn: 446
Trước hạn: 64.89
Đúng hạn: 23.08
Trễ hạn: 12.03%
Phòng TC-KH Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 292
Đúng & trước hạn: 292
Trước hạn: 89.73
Đúng hạn: 10.27
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 354
Đúng & trước hạn: 190
Trước hạn: 47.18
Đúng hạn: 6.5
Trễ hạn: 46.32%
Phòng Tư Pháp Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 117
Đúng & trước hạn: 117
Trước hạn: 95.73
Đúng hạn: 4.27
Trễ hạn: 0%
Phòng Văn hóa Thông tin Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Y tế Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng nội vụ Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 18
Đúng & trước hạn: 18
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Thanh Tra Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 1
Số hồ sơ xử lý: 3094
Đúng & trước hạn: 3024
Trước hạn: 96.61
Đúng hạn: 1.13
Trễ hạn: 2.26%
UBND Phường 2
Số hồ sơ xử lý: 545
Đúng & trước hạn: 544
Trước hạn: 98.53
Đúng hạn: 1.28
Trễ hạn: 0.19%
UBND Phường 3
Số hồ sơ xử lý: 715
Đúng & trước hạn: 715
Trước hạn: 99.86
Đúng hạn: 0.14
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 4
Số hồ sơ xử lý: 590
Đúng & trước hạn: 589
Trước hạn: 98.64
Đúng hạn: 1.19
Trễ hạn: 0.17%
UBND Phường 5
Số hồ sơ xử lý: 1778
Đúng & trước hạn: 1778
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nhị Mỹ
Số hồ sơ xử lý: 141
Đúng & trước hạn: 118
Trước hạn: 82.27
Đúng hạn: 1.42
Trễ hạn: 16.31%
UBND Xã Long Khánh
Số hồ sơ xử lý: 1298
Đúng & trước hạn: 1292
Trước hạn: 95.45
Đúng hạn: 4.08
Trễ hạn: 0.47%
UBND Xã Mỹ Hạnh Trung
Số hồ sơ xử lý: 168
Đúng & trước hạn: 168
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Mỹ Hạnh Đông
Số hồ sơ xử lý: 543
Đúng & trước hạn: 541
Trước hạn: 93.74
Đúng hạn: 5.89
Trễ hạn: 0.37%
UBND Xã Mỹ Phước Tây
Số hồ sơ xử lý: 2087
Đúng & trước hạn: 2086
Trước hạn: 98.04
Đúng hạn: 1.92
Trễ hạn: 0.04%
UBND Xã Nhị Quý
Số hồ sơ xử lý: 1547
Đúng & trước hạn: 1541
Trước hạn: 99.1
Đúng hạn: 0.52
Trễ hạn: 0.38%
UBND Xã Phú Quý
Số hồ sơ xử lý: 895
Đúng & trước hạn: 894
Trước hạn: 98.66
Đúng hạn: 1.23
Trễ hạn: 0.11%
UBND Xã Thanh Hòa
Số hồ sơ xử lý: 918
Đúng & trước hạn: 918
Trước hạn: 99.35
Đúng hạn: 0.65
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Tân Bình
Số hồ sơ xử lý: 1042
Đúng & trước hạn: 1039
Trước hạn: 97.89
Đúng hạn: 1.82
Trễ hạn: 0.29%
UBND Xã Tân Hội
Số hồ sơ xử lý: 2083
Đúng & trước hạn: 2083
Trước hạn: 97.26
Đúng hạn: 2.74
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Tân Phú
Số hồ sơ xử lý: 607
Đúng & trước hạn: 605
Trước hạn: 99.51
Đúng hạn: 0.16
Trễ hạn: 0.33%
Văn phòng HĐND và UBND Thị xã Cai Lậy
Số hồ sơ xử lý: 757
Đúng & trước hạn: 586
Trước hạn: 73.18
Đúng hạn: 4.23
Trễ hạn: 22.59%