Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ Sở Tư Pháp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lý lịch tư pháp 4687 4535 4498 152 96.8 %
Chứng thực 4440 4440 4440 0 100 %
Công chứng 28 28 27 0 100 %
Hộ tịch 26 26 17 0 100 %
Luật sư 6 6 4 0 100 %
Đấu giá tài sản 3 3 3 0 100 %
Quốc tịch 1 1 1 0 100 %