Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Hành chính CC Trồng trọt & BVTV

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo vệ thực vật 520 511 499 9 98.3 %
Trồng trọt 1 1 1 0 100 %