Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Hành chính tổng hợp CC Quản lý Chất lượng & NLTS

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 297 297 292 0 100 %