Thống kê theo lĩnh vực của Trung tâm Đăng kiểm tàu cá

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thủy sản 1730 1729 1726 1 99.9 %