Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Hành chính CC Chăn nuôi Thú y

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thú y 57 57 57 0 100 %
Chăn nuôi 2 2 2 0 100 %