Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục thuế huyện Cai Lậy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 3847 3136 1196 711 81.5 %