Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo vệ thực vật 399 392 381 7 98.2 %
Trồng trọt 2 2 2 0 100 %