Thống kê theo lĩnh vực của Bảo hiểm hội Huyện Chợ Gạo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 535 534 534 1 99.8 %