Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục thuế huyện Tân Phú Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 918 868 406 50 94.6 %