Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ Huyện Châu Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 842 333 319 509 39.5 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 630 630 537 0 100 %
Hộ tịch 191 165 133 26 86.4 %
Chứng thực 134 132 122 2 98.5 %
Tài nguyên nước 101 95 95 6 94.1 %
Thi đua khen thưởng 66 14 14 52 21.2 %
Quản lý hoạt động xây dựng 34 20 20 14 58.8 %
Xây dựng 21 0 0 21 0 %
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 16 16 16 0 100 %
Thành lập và hoạt động hợp tác xã (Mới) 7 7 7 0 100 %
Kinh doanh khí 6 4 4 2 66.7 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 6 0 0 6 0 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 1 1 1 0 100 %