Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo UBND huyện Gò Công Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 163 153 145 10 93.9 %
Kinh doanh khí 12 12 12 0 100 %