Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo Sở Nội Vụ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thi đua khen thưởng 126 126 126 0 100 %
Tôn giáo 80 79 66 1 98.8 %
Tổ chức phi chính phủ 76 75 75 1 98.7 %