Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo Sở Nội Vụ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thi đua khen thưởng 113 113 113 0 100 %
Tôn giáo 43 42 37 1 97.7 %
Tổ chức phi chính phủ 30 30 30 0 100 %