Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN-TKQ Chi cục Thủy Sản

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thủy sản 2083 2082 2078 1 100 %