Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ Sở Công Thương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Xúc tiến thương mại 8008 8008 31 0 100 %
An toàn thực phẩm 244 244 244 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 181 181 181 0 100 %
Hóa chất 40 40 40 0 100 %
Điện 35 35 35 0 100 %
Công nghiệp địa phương 20 20 20 0 100 %
Quản lý Cạnh tranh 15 15 15 0 100 %
Thương mại quốc tế 4 4 4 0 100 %
Kinh doanh khí 1 1 1 0 100 %